1. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים, והשימוש בלשון זכר הוא מטעמי נוחות בלבד.
  2. בהכנסת הפרטים האישיים, ניתנת בזאת הסכמה מפורשת ומלאה ואישור גורף לקבלת דברי פרסומת מאת החברה, לרבות חומר פרסומי שיווקי ודברי פרסום למטרות קידום מכירות ועוד, כדיוור ישיר לתיבת הדואר האלקטרוני של המשתמש ו/או לכתובת דואר ישראל במקום מגורי המשתמש ו/או כהודעות שברשות המשתמש ו/או שיחות טלפוניות יזומות למכשיר הטלפון הנייד SMS, והכל בהתאם לפרטים שנמסרו על ידי המשתמש באתר לצורך קבלת הפרסומים הנ”ל מאת החברה
  3. בהתאם להעברת הפרטים כאמור וההסכמה לקבלת הפרסומים השונים הנ”ל מהחברה, לא תהיה למשתמש כל טענה בקשר לקבלת דברי הפרסום ו/או לתוכנם ו/או בקשר לכל הנוגע אליהם כנגד החברה ו/או מי מטעמה.
  4. לתשומת לבך, יש לך אפשרות בכל רגע נתון להודיע לחברה על סירובך לקבל דברי פרסומת (להלן: “הודעת סירוב”),
  5. כאמור לעיל, הודעת הסירוב מטעמך תינתן בכתב לחברת הילוך שישי בדוא”ל news@hl6.co.il או בדרך שבה שוגר אליך דבר הפרסומת על פי בחירתך
  6. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני גישה בלתי מורשת למידע השמור על ידי החברה ו/או לחדירות למחשביה . מובהר כי, החברה לא תהא אחראית לשום נזק ישיר ו/או עקיף שייגרם למשתמש באתר כתוצאה מחדירה ו/או פריצה כאמור, ולא תהיה למשתמש כל טענה /ואו דרישה בקשר לכך כלפי החברה ו/או מי מטעמה
  7. קראתי ואני מאשר את הסכמתי לתקנון

כלי נגישות